Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Skipforlis ved Ullerøy i 1728

Publisert: 18.09.2010 - Revidert: 21.09.2010


Det hele endte tragisk. I 1728 forliste et skip utenfor Ullerøy i Spind sogn i Farsund. De døde ble begravet på Skarvøy. Her vises ordren Amtmannen gav for å frakte likene til kirkegården og den etterfølgende rapporten fra medhjelperne.


Skipet som forliste denne høstdagen for nesten 300 år siden, var fra Island. I dag vet man ikke hvor mange som var ombord og om noen overlevde. Beboere på Ullerøy begravte dem på gravplassen på naboøya Skarvøy. Det kom amtmann Wilhelm Resen for øre, at likene ikke var begravet på den måten han tidligere hadde gitt ordre om. Derfor gav Resen 10. mai 1729 ordre om at tre hjelpere skulle hente med seg de beboerne på Ullerøy som berget skipet og få dem til å vise dem likene. Videre skulle disse frakte likene til kirken og begrave dem. Fulgte bergerne ikke ordren skulle de stevnes.

Utsnitt av Amtmannens ordre


Amtmannens ordre

Amtmannens ordre følger under:

Efter beretning af sognepræsten paa Lister og andre brave mænd fornemmer ieg u-gierne at de mænd som seneste etterhøst var ved bergningen af det Islandske paa Ulderøe steenen strandende skib gandske u-Lavligen og imod min ordre og villie de fundene døde mennesker gandske nøgen under een Løs torv skal have henlagt saaledes at u-dyr, rafne og krage kand komme til Deres legommer.

Da dog samme mennisker hafde baade skikelige klæder paa sig sampt adskilligt udj Deres Lommer af sølv Daaster og andet. Foruden laade Dyner og meeget gott som bergerne af samme vrag er tilkommen.

Ja ieg self tilstod dem alt det Træværk og Løbende reedskap, som der affalt.

Da befales her ved min Tieener Jan Petter tillige med Aanen Tiølsen Svennevig og Ansteen Scharvsteen strax at forføye sig til Ulderøen, og der fra med sig tage de bergere hvem ieg befalede Disse folk skikelig at begrave og tillige med dem begive eder til det stæd hvor de døde ere blefne henlagde samme besigtige om de erer nøgne og om de Ligger saa nær over Jorden at u-dyr Kand komme der til.

Da ieg saa befinder Disse slemme Mennisker som imod min villie og ordre dem saa ilde haver handlet der for ved Lou og Rætt skal see dem tilstrekkelig til Rætte sett.

Videre befales disse Bergere strax bem[eld]te Døde Legommer udj Kister at nedlegge og til Kirken henføre og der begrave i Kirkegaarden, saa fremdt ieg ike skal nødes at besøge dem med Stæfnemaal og paafølgende straf for Deris begangne u-skikelige handlende.

Da ieg dem skal overbevise at de af samme Vrag er saa tilstrekelig bleven aflagt at de ike burde saa ilde have medhandlet Dise fremmede døde Mennisker.

Løngdahl dend 10d may 1729 W. Resen


Beliggenhet til gravplassen på Skarvøy


Rapport fra medhjelperene

Allerede dagen etter foreligger rapporten fra amtmannens medhjelpere. Den gir oss blant annet informasjon om at det finnes en innviet (vigslet) gravplass på Skarvøy.

Rapporten fra medhjelperene følger under: Efter forestaaende høyædle og velbaarne hr Schoutbynacht og Amptmand Resens Ordre var vj underskrefne paa Scharvøen at besigtige disse døde mendsker.

Hvilke vi forrefant at være saaleedes nedgraven i Jorden at hverken fugl eller noget slags dyr kunde beskadige deres legæmer og graverne rundt omkring med steener besat.

Mens formedelst den sterke stanch da dj begynte at oplade graven kunde der ingen hverken komme dem nær eller i nogen maade handsamme dem.

Maadte der forlade dem paa dj stædder forblive.

De som hafde begravet dem sagde /: som og tilbød med æd at beredne /: at dj udi deris under Klæder var nedlagt og paa det at ingen klage der over meere skulde indkomme.

Blev om graverne giort karmer af bord ,og der udj opfylt med jord, steen sampt torv der ovenpaa.

Saa at dj ike der paa øen /: og om dj end Laae i kirkegaarden, kunde være bædre forvaret.

Paa det samme stæd er mange begravet og siges af gamle folk at der haver været Een indviet kirkegaard.

Hvilket er saaledis.

Scharvøen dend 11. may 1729

Test

J. P. Brau
Aanen Tiølsen
Anstneen Hiesen


Foto fra gravplassen på Skarvøy

Skipforlis ved Ullerøy i 1728
- personer, steder, kilder og kategorier

Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

Personer

Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


1 Jan Petter Brau
2 Ansten Hujesen Ytre Skarstein
3 Wilhelm Resen
4 Ånen Tjølsen Ytre Svennevik
5 Sognepresten på Lista

Steder

Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


1 Island
2 Farsund kommune
3 Lyngdal
4 Spind sogn
5 Skarvøy, Spind
6 Ullerøy, Spind

Kilder

Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


1 "Vraksaker 1729", oppbevart på statsarkivet i Kristiansand

Kategorier

Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


Steder Kilder


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen